Văn hóa tổ chức

Tinh thần đoàn kết, gắn bó, trưởng thành của đội ngũ nhân sự là nền tảng cho Prosland phát triển bền vững.

Chúng tôi xây dựng một Prosland- Tổ chức của tương lai

  • Tốc độ của thay đổi và áp lực liên tiếp trong thời đại 4.0 khiến chúng tôi nhận ra rằng: việc xây dựng tổ chức của tương lai là một thách thức quan trọng cần làm ngay.
  • Phát triển nguồn nhân lực thế hệ mới trong không guan làm việc mới, áp dụng công nghệ để thay đổi cách làm việc và liên kết trong công việc.

Tập trung thu hút nhân tài – Chú trọng trải nghiệm nhân sự

 

  • Thu hút nhân tài, phù hợp với công việc là nhiệm vụ và thử thách mà công ty luôn đặt ra. 
  • Chúng tôi chú trọng nâng cao trải nghiệm của nhân viên, ngay từ lúc tiếp xúc lần đầu tuyển dụng, cho đến hoạt động nội bộ phong phú, chính sách phúc lợi và đo lường sự hài lòng của nhân sự.

Xây dựng môi trường thân thiện, lãnh đạo không khoảng cách

  • Công ty giảm tập trung vào việc thẩm định, thay vào đó là chú trọng đạo tạo và lắng nghe phản hồi liên tục, hướng tiếp cận mới đến việc quản trị hiệu suất làm việc.